Υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους

Φόρος στα αναψυκτικά προς όφελος της Δημόσιας Υγείας - cubafestla.com

Οι επιστήμονες κατέληξαν: Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική δίαιτα για σωστή απώλεια βάρους

Η κύρια δίκη ενώπιον του γαλλικού Cour de Cassation αφορά διαφορά μεταξύ της Société Pipeline Méditerrannée et Rhône SPMR και της γαλλικής τελωνειακής αρχής  2 σχετικά με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υδρογονανθράκων που διέρρευσαν από πετρελαιαγωγό λόγω τεχνικής βλάβης. Το Cour de Cassation ζητεί από το Δικαστήριο την ερμηνεία αυτών των εννοιών.

Οι επιστήμονες κατέληξαν: Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική δίαιτα για σωστή απώλεια βάρους

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, ορίζει ως εξής τη γένεση της υποχρεώσεως καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης: «Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο απώλεια βάρους gillette wy, παράγραφος 1, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραγωγή τους στο έδαφος της Κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ή κατά την εισαγωγή τους στο έδαφος αυτό.

Εξάλλου, το άρθρο 6, παράγραφος 1, ρυθμίζει την εν στενή εννοία γένεση της υποχρεώσεως καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλαδή τη γένεση της φορολογικής οφειλής: «1.

υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση ή κατά τη διαπίστωση των ελλειμμάτων που οφείλουν να φορολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14, υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους 3. Θεωρείται ως θέση σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης: α       κάθε έξοδος, ακόμη και αντικανονική, από καθεστώς αναστολής, β       κάθε κατασκευή, έστω και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, γ       κάθε εισαγωγή, ακόμη και αντικανονική, τέτοιων προϊόντων, εφόσον δεν τίθενται υπό καθεστώς αναστολής.

Χημικές ουσίες ευρείας χρήσης σαμποτάρουν το αδυνάτισμα | cubafestla.com

Το άρθρο 14 της οδηγίας ορίζει υπό ποιές προϋποθέσεις χορηγείται ατέλεια για τις απώλειες: «1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής απολαύει ατέλειας για τις απώλειες που επέρχονται στα πλαίσια του καθεστώτος αναστολής, εφόσον οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή σε ανωτέρα βία και έχουν επαληθευθεί από τις αρχές κράτους μέλους.

Απολαύει επίσης, στα πλαίσια του καθεστώτος αναστολής, ατέλειας για τις απώλειες φύρες που είναι εγγενείς στη φύση των προϊόντων κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται αυτές οι ατέλειες. Οι ατέλειες αυτές εφαρμόζονται επίσης στους επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 κατά τη μεταφορά των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 απώλειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να επαληθεύονται σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους προορισμού.

Απόψεις Μύθοι και αλήθειες για πέντε τρόφιμα που φέρονται να ευνοούν την απώλεια σωματικού βάρους Εξετάζουμε πέντε δημοφιλή προϊόντα τα οποία βρίσκονται συνήθως αρκετά ψηλά στη λίστα των τροφίμων που φέρονται να ευνοούν την μείωση του σωματικού λίπους και την απώλεια βάρους. Δημοσίευση: Sci, MSc Η απώλεια βάρους αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο ένα μεγάλο κομμάτι του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, καθώς οι έντονοι ρυθμοί ζωής που ευνοούν το άγχος και το στρες, οι άσχημες διατροφικές συνήθειες, αλλά και η έλλειψη συστηματικής και τακτικής άσκησης έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την σωματική αλλά και ψυχική μας υγεία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, σε περίπτωση άλλων ελλειμμάτων εκτός από τις απώλειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σε περίπτωση απωλειών για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται οι ατέλειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι φόροι εισπράττονται σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος τη στιγμή που σημειώθηκαν οι δεόντως επαληθευμένες από τις αρμόδιες αρχές απώλειες ή, κατά περίπτωση, τη στιγμή της διαπίστωσης των ελλειμμάτων.

Στο έδαφος του Δήμου Saint-Just-Chaleyssin της Περιφέρειας Isère σημειώθηκαν, επί αρκετές ημέρες, διαρροές υδρογονανθράκων προερχομένων από πετρελαιαγωγό. Η SPMR μετέφερε με τον πετρελαιαγωγό αυτό υδρογονάνθρακες με αναστολή της υποχρεώσεως καταβολής ειδικών φόρων καταναλώσεως με προορισμό την Ελβετία.

Την 1η Ιανουαρίουακολούθησε ρήξη του πετρελαιαγωγού. Αυτό προκάλεσε διαρροή υδρογονανθράκων από τον πετρελαιαγωγό, ένα μόνο μέρος των οποίων κατέστη δυνατόν να ανακτηθεί από το έδαφος.

Γενναίο «κούρεμα» στον φόρο κερδών

Η SPMR ζήτησε να απαλλαγεί από την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των   λίτρων υδρογονανθράκων που είχαν απολεσθεί. Ύστερα από την απόρριψη του σχετικού αιτήματος, η τελωνειακή αρχή άσκησε αγωγή ζητώντας, αρχικώς χωρίς επιτυχία, την καταβολή του φόρου.

Ως ανωτέρα βία θεωρούνται, σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, μόνο γεγονότα απρόβλεπτα και αναπότρεπτα, προερχόμενα από αιτίες άσχετες προς τον ενδιαφερόμενο. Η SPMR προβάλλει επικουρικώς ότι, σε κάθε περίπτωση, η απώλεια είναι εγγενής στη φύση των προϊόντων. Το Cour de Cassation, με απόφαση της 11ης Ιουλίουυπέβαλε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ακόλουθα ερωτήματα, ζητώντας την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: «1.

IV — Εκτίμηση Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Σύμφωνα όμως με το άρθρο 14, παράγραφος 1, χορηγείται ατέλεια για τα ελλείμματα, εφόσον η απώλεια που επέρχεται στο πλαίσιο του καθεστώτος αναστολής οφείλεται —       σε τυχαίο περιστατικό cas fortuit —       σε ανωτέρα βία force majeure ή —       σε φύρα που είναι εγγενής στη φύση των προϊόντων. Το αιτούν δικαστήριο ζητεί, με το πρώτο ερώτημα, να διευκρινιστεί κατά πόσον οι υδρογονάνθρακες που διέρρευσαν αποτελούν απώλεια οφειλόμενη σε ανωτέρα βία και, με το δεύτερο ερώτημα, κατά πόσον μπορούν να θεωρηθούν ως «φύρα», κατά την έννοια της τρίτης περιπτώσεως απωλειών για τις οποίες χορηγείται ατέλεια.

Ως προς το ζήτημα αυτό, είναι επιβεβλημένες δύο προκαταρκτικές επισημάνσεις. Αφενός, πρέπει να τονιστεί ότι οι αναφερόμενες στο άρθρο 14, παράγραφος 1, έννοιες πρέπει να θεωρούνται ως αυτόνομες έννοιες του κοινοτικού δικαίου.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού της οδηγίας θα ετίθετο σε κίνδυνο, εάν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της φοροαπαλλαγής εξαρτώνταν μόνον από τον ορισμό των πραγματικών στοιχείων στο εθνικό δίκαιο. Αντιθέτως, η εξουσία των κρατών μελών για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ατέλειες εκτείνεται μόνο στις ειδικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των απαλλαγών —όπως είναι οι λεπτομέρειες της διοικητικής διαδικασίας—, που δεν ρυθμίζονται στην οδηγία, όχι όμως στο περιεχόμενο των απαλλαγών αυτών  4.

Εξάλλου, το Δικαστήριο έχει μέχρι σήμερα ερμηνεύσει την υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους της «ανωτέρας βίας», και σε άλλους τομείς του δικαίου, ως έννοια κοινοτικού δικαίου, χωρίς να αναφερθεί σε εθνικές έννοιες  5.

Σχετικά με τη διάταξη αυτή, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν υφίσταται απώλεια όταν υπάρχει κίνδυνος το ελλείπον προϊόν να εισέλθει στο εμπορικό κύκλωμα της Κοινότητας, πράγμα που είναι πιθανόν ιδίως σε περίπτωση κλοπής  7.

Αντιθέτως, στην προκειμένη περίπτωση, οι υδρογονάνθρακες διέρρευσαν στο έδαφος κατά τρόπο μη επιτρέποντα την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα το μίγμα να πρέπει να καταστραφεί ως απόβλητο.

Αποκλείεται συνεπώς να τεθούν σε κυκλοφορία. Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο θέτει στην επιλογή του Δικαστηρίου δύο εναλλακτικές λύσεις για την περαιτέρω διευκρίνιση της έννοιας της ανωτέρας βίας.

Λίπος, να το φορολογήσουμε;

Ερωτά κατά πόσον το γεγονός που προκάλεσε την απώλεια πρέπει να είναι απρόβλεπτο και αναπότρεπτο και να προέρχεται από αιτία κείμενη εκτός της σφαίρας επιρροής του αποθηκευτή ή αν αρκεί ο αναπότρεπτος χαρακτήρας του. Η διατύπωση του ερωτήματος έχει προφανώς ως βάση την υφιστάμενη στο γαλλικό δίκαιο έννοια της ανωτέρας βίας.

Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για αυτόνομη έννοια του κοινοτικού δικαίου, δεν ενδείκνυται, όπως ορθά επισημαίνει η Επιτροπή, η χρήση ορολογίας διαμορφωμένης με βάση μια εθνική θεώρηση, όπως είναι αυτή της διατάξεως περί παραπομπής.

καμία εβδομάδα απώλειας βάρους της περιόδου

Κατά συνέπεια, θα πρέπει στη συνέχεια να διαμορφωθεί ένας αυτόνομος ορισμός της έννοιας «ανωτέρα βία». Ως προς τη σχέση μεταξύ της έννοιας του τυχαίου περιστατικού cas fortuit και της έννοιας της ανωτέρας βίας Ως «Untergang» νοείται κάθε μη αναστρέψιμη απώλεια πράγματος, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες συνθήκες ή την ευθύνη του αποθηκευτή για τη συγκεκριμένη απώλεια.

υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους

Δεδομένου ότι οι υδρογονάνθρακες που διέρρευσαν έχουν διηθήσει στο έδαφος και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον προορισμό τους, η μεμονωμένη θεώρηση του γερμανικού κειμένου θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι συντρέχει περίπτωση «Untergang». Θα έπρεπε, συνεπώς, να χορηγηθεί ατέλεια για την ποσότητα που διέρρευσε, χωρίς να εξεταστεί η ύπαρξη ανωτέρας βίας. Εντούτοις, το γερμανικό κείμενο διαφέρει από το κείμενο της οδηγίας στις άλλες γλώσσες. Φαίνεται ότι τα κείμενα των άλλων γλωσσών δεν αντιπαραθέτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας την έννοια του «Untergang», αλλά μια έννοια αντίστοιχη της γαλλικής έννοιας «cas fortuit», της οποίας η ορθότερη γερμανική μετάφραση θα ήταν «Zufälliger Untergang» τυχαίο συμβάν   8.

Οσάκις οι διάφορες γλωσσικές αποδόσεις μιας νομικής πράξεως διαφέρουν μεταξύ τους ή, εν πάση περιπτώσει, καταλείπουν περιθώριο για διιστάμενες ερμηνείες, πρέπει η επίμαχη διάταξη να ερμηνεύεται, κατά πάγια νομολογία, με βάση τη γενική οικονομία και τον σκοπό της κανονιστικής ρυθμίσεως της οποίας αποτελεί μέρος  9.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική οικονομία της οδηγίας, στον όρο «Untergang» πρέπει να δοθεί η έννοια του τυχαίου συμβάντος, όπως στο κείμενο των άλλων γλωσσών  Πράγματι, εάν ως «Untergang» νοείτο κάθε οριστική απώλεια —υπαίτια ή ανυπαίτια—, η έτερη περίπτωση της απώλειας λόγω ανωτέρας βίας θα έχανε, σε μεγάλο βαθμό, κάθε αυτόνομη σημασία. Πράγματι, η απώλεια λόγω ανωτέρας βίας συνοδεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις από την καταστροφή «Untergang» του προϊόντος  Υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους, υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους χρησιμοποιούμενο εν προκειμένω ζεύγος εννοιών συναντάται και σε άλλες νομοθετικές διατάξεις, π.

υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους προφίλ απώλειας βάρους

Εκεί όμως μεταφράζεται στη γερμανική γλώσσα ως «höhere Gewalt oder Zufall» κατά λέξει: «ανωτέρα βία ή τυχαίο συμβάν». Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ατέλεια πρέπει να χορηγείται μόνο στην περίπτωση απωλειών που οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή ανωτέρα βία υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους όχι υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους περιπτώσεις απλής καταστροφής του προϊόντος.

Το αιτούν δικαστήριο θέτει άμεσα ερώτημα μόνο σχετικά με την ερμηνεία του όρου «ανωτέρα βία», χωρίς να αναφέρεται στον όρο «τυχαία περιστατικά» cas fortuit. Αυτό εξηγείται λόγω του ότι στο γαλλικό δίκαιο, αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει, παραδείγματος χάριν, στο γερμανικό δίκαιο  13οι έννοιες αυτές κατά την κρατούσα άποψη αλληλοκαλύπτονται και δεν οριοθετούνται σαφώς μεταξύ τους  Ομοίως και στο κοινοτικό δίκαιο, το Δικαστήριο υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους από τους φόρους έχει μέχρι τώρα προβεί σε οριοθέτηση  15αλλά εξετάζει συχνά αυτό το ζεύγος των εννοιών βάσει των ίδιων κριτηρίων, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις  Τις περισσότερες όμως φορές, το Δικαστήριο επικέντρωσε το σκεπτικό του στην έννοια της ανωτέρας βίας και δεν απέδωσε αυτόνομη σημασία στην έννοια του τυχαίου συμβάντος  Κατά συνέπεια, πρέπει και εν προκειμένω απώλεια βάρους μέτριο έλλειμμα βάρος να δοθεί στην ερμηνεία της έννοιας της ανωτέρας βίας.

Από admin Συζητώντας με φίλους έχω καταλάβει το εξής απλό: κανείς δε συμπαθεί τους φόρους, πόσω μάλλον αυτών που σχετίζονται με την απόλαυση του φαγητού τους. Αυτό το πείραμα φαίνεται να εγκαταλείπεται. Υπό την έντονη πίεση από την βιομηχανία τροφίμων σε μια ήδη σχετικά εξαρτώμενη οικονομία από τις βιομηχανίες τροφίμωνη δανέζικη κυβέρνηση έχει καταργήσει το «φόρο λίπους» και φαίνεται να εγκαταλείπει μια επικείμενη φορολόγηση επί των σακχάρων.

Επί της ερμηνείας της έννοιας της ανωτέρας βίας

Παρόμοια δημοσιεύσεις