Απώλεια βάρους fmt. Απώλεια Βάρους: Τι θα Συμβεί Μετά; | FREZYDERM

Το γαϊδουράγκαθο δεν προστατεύει μόνο το συκώτι μας | Υγεία, Ποτά

Από το έως τοτο καθαρό ποσό που αποδόθηκε υπερβαίνει τα 60 δισ. EUR, με τον ετήσιο μέσο όρο να υπερβαίνει τα 20 δισ. Το παρόν έγγραφο περιγράφει και αναλύει τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου των παραδοσιακών ιδίων πόρων ΠΙΠ για την περίοδο 6. Εξετάζει τους ελέγχους που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των παραδοσιακών ιδίων πόρων κατά την περίοδο αυτή και περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες που διεξήχθησαν με σκοπό απώλεια βάρους fmt προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: -τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιεί η Επιτροπή στα κράτη μέλη και την παρακολούθησή τους, -την παρακολούθηση ως προς τις επιστολές με τα προκαταρκτικά πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, -την εξέταση μη εισπράξιμων οφειλών που έχουν διαγραφεί WOMIS-την απώλεια των συμβουλών λίπους σφαλμάτων βεβαίωσης των κρατών μελών, τα οποία συνεπάγονται απώλειες ΠΙΠ, -τη διαχείριση της βάσης δεδομένων σχετικά με απάτες και παρατυπίες OWNRES-το δεύτερο πιλοτικό σχέδιο για τον λογιστικό έλεγχο της λογιστικής Α και Β από τα κράτη μέλη, -τη βοήθεια που παρέχεται στις υποψήφιες χώρες.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διενεργούν οικείους ελέγχους και να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή διατηρεί σημαντικές εξουσίες ελέγχου στον τομέα αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιτόπιοι έλεγχοι αποτελούν σημαντικά μέσα για την εποπτεία του συστήματος είσπραξης των ΠΙΠ, καθώς διενεργούνται διάφορα είδη ελέγχων 9 των ρυθμίσεων και των εγγράφων των κρατών μελών.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να δίνει συνέχεια στις παρατηρήσεις που της απευθύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του, στις ειδικές εκθέσεις του ή στις επιστολές με τα προκαταρκτικά πορίσματά του, καθώς και στις παρατηρήσεις και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη και υποβάλλει εκθέσεις στην απώλεια βάρους fmt για τον προϋπολογισμό αρχή.

Οι δραστηριότητες ελέγχου της Επιτροπής έχουν τρεις κύριους στόχους: -διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών και οικονομικών φορέων, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτελωνισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν στρεβλώσεις του απώλεια βάρους fmt, -βελτίωση της είσπραξης των ΠΙΠ. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της είσπραξης και της απόδοσης των ΠΙΠ. Η Επιτροπή ελέγχει τις ενέργειες των κρατών μελών αναφορικά με την είσπραξη των ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής και των διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας που απώλεια βάρους fmt απαραίτητες, -ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Βάσει των πορισμάτων των ελέγχων, η Επιτροπή είναι σε θέση να κρίνει την αποτελεσματικότητα και την επιμέλεια των κρατών μελών όσον αφορά την είσπραξη και την απόδοση των ΠΙΠ, να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ανεπαρκειών και, τέλος, να ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Επιπλέον, οι έλεγχοι συμβάλλουν στο να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης και η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται τα κενά εξαιτίας των οποίων οι απατεώνες μπορούν να εκμεταλλεύονται ή να παρακάμπτουν τους δασμούς που πρέπει να καταβάλλονται.

Από την 1η Μαΐουεφαρμόζεται νέα τελωνειακή νομοθεσία και ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο περί ιδίων πόρων για την περίοδο εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου Επίσης, η συνεχής ανάπτυξη της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών και οι απλοποιήσεις περιπλέκουν τους ελέγχους ΠΙΠ που πραγματοποιεί η Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Στόχοι και μεθοδολογία επιτόπιων ελέγχων ΠΙΠ Την ιστορία απώλειας βάρους σας κύριος στόχος των ελέγχων επί των παραδοσιακών ιδίων πόρων είναι η διασφάλιση της βεβαιότητας ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται καταλλήλως και ομοιογενώς ανεξάρτητα από τον τόπο εκτελωνισμού των εμπορευμάτων.

Κάθε χρόνο, οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε διάφορα τελωνειακά και λογιστικά θέματα. Ο τελικός σκοπός είναι η εναρμόνιση και η ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη ώστε να προστατεύονται αποδοτικά και αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ με συνεκτικό τρόπο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Επιτροπής βασίζονται σε μεθοδολογία ακριβείας, προγραμματίζονται στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου, και αφορούν σειρά προς έλεγχο θεμάτων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Πρόσφατα Άρθρα

Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει τυποποιημένων διαδικασιών και περιλαμβάνουν τη χρήση εξατομικευμένων εργαλείων ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή κατά τη διενέργειά τους απώλεια βάρους fmt τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. Επιπλέον, το και το δρομολογήθηκε πιλοτικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου για την εφαρμογή λογιστικού ελέγχου στη διαχείριση της λογιστικής A και B που απώλεια βάρους fmt να διενεργηθεί από τα ίδια τα κράτη μέλη.

Παρότι τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές θετικά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να διακόψουν κοινού δραστηριότητα, επειδή δεν υλοποιήθηκαν οι αναμενόμενες συνέργειες και τα απώλεια βάρους fmt οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα. Τέσσερις από τους ελέγχους αυτούς διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο κοινού μηχανισμού ελέγχου Joint Audit Στο πλαίσιο των ελέγχων αξιολογούνται τόσο λογιστικά όσο και τελωνειακά θέματα.

Λογιστικά θέματα Η διαχείριση της λογιστικής A και B 11  ελέγχεται σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιούνται επισκέψεις, μαζί με το κύριο τελωνειακό θέμα. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν για το θέμα αυτό κατά την περίοδο επιβεβαίωσαν ότι τα περισσότερα σφάλματα ήταν περιστασιακά και ότι τα συστηματικά σφάλματα ήταν σπάνια.

Τα κράτη μέλη ανέλαβαν την ευθύνη για τις δημοσιονομικές συνέπειες που απορρέουν από τα πορίσματα που εξήχθησαν. Η γενική κατάσταση βελτιώθηκε χάρη στην προσοχή που δόθηκε στο εν λόγω θέμα κατά τους ελέγχους της Επιτροπής, καθώς και στη χρήση, στα περισσότερα κράτη μέλη, ηλεκτρονικών λογιστικών συστημάτων που περιορίζουν τον κίνδυνο σφαλμάτων που συνδέονται με ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Απότομη απώλεια βάρους: Τι φταίει;

Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν την χρηστή διαχείριση της λογιστικής B και τις διορθώσεις της λογιστικής A, καθώς και να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες βάσει της νομοθεσίας πληροφορίες ώστε να διασφαλίσουν τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των καταστάσεων.

Σε 5 κράτη μέλη διενεργήθηκε σειρά ελέγχων σχετικά με την αξιοπιστία της λογιστικής A και B και των σχετικών καταστάσεων. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό των καταστάσεων αυτών ήταν σύμφωνες προς τις διατάξεις της ΕΕ και εξασφάλιζαν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Τα πορίσματα που κοινοποιήθηκαν μετά τους εν λόγω ελέγχους αφορούν ορισμένες ασυνέπειες μεταξύ των δύο λογιστικών και την καθυστερημένη απόσυρση από τη λογιστική B με περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο. Για τους ελέγχους επιλέγονται τα τελωνειακά θέματα που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δήλωση χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων θεωρήθηκε σημαντικός κίνδυνος για τα οικονομικά των κρατών απώλεια βάρους fmt και τον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς συνεπάγεται σημαντικές ζημίες στους ίδιους παραδοσιακούς πόρους και τον ΦΠΑ που δεν εισπράττονται από τα κράτη μέλη, όπως κατέδειξαν οι έλεγχοι ΠΙΠ και οι πρόσφατες έρευνες της OLAF Στην πραγματικότητα, η ΕΕ υπήρξε θύμα σοβαρής τελωνειακής απάτης, οι συνέπειες της οποίας έγιναν αισθητές σε όλα τα κράτη μέλη.

Διεθνείς ομάδες οργανωμένου εγκλήματος αναζητούσαν τους ενωσιακούς λιμένες με τους πλέον αδύναμους ελέγχους με σκοπό να διαφύγουν με εσφαλμένη δήλωση χαμηλών αξιών για υφάσματα και υποδήματα που εισάγονται από την Κίνα. Ωστόσο, παρότι πολλά κράτη μέλη απώλεια βάρους fmt να εφαρμόζουν στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό αυτού του είδους της απάτης, ο όγκος των συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών συνέχισε να αυξάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της έλλειψης τελωνειακών ελέγχων. Οι έλεγχοι ΠΙΠ επιβεβαίωσαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφάρμοζε κανένα αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση απώλεια βάρους fmt της απάτης μέχρι τον Οκτώβριο του και αρνήθηκε να αποδώσει τα ποσά των ΠΙΠ που απώλεια βάρους fmt για τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω της αδράνειάς του, το ύψος των οποίων εκτιμάται σε 2,1 δισ.

EUR καθαρό ποσό για την περίοδο Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε τον Μάρτιο του διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και προσέφυγε στο Δικαστήριο τον Μάρτιο του Το και τοη διαχείριση των δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου σε 11 κράτη μέλη.

Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα κράτη μέλη συμμορφώθηκαν προς τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας επαρκή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Εντούτοις, εντοπίστηκαν ορισμένες ανεπάρκειες όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και την απόδοση των ποσών ΠΙΠ σε περίπτωση μερικής κατανομής ή άρνησης μιας ποσόστωσης.

Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να λάβουν διορθωτικά μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα και να καταβάλουν το ποσό των ζημιών ΠΙΠ που οφείλονταν σε διοικητικά σφάλματα. Επιπλέον, το εξετάστηκε σε δύο κράτη μέλη η διαχείριση των προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων, με επίκεντρο τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης, την παρακολούθηση των ελλιπών διασαφήσεων και πιστοποιητικών καταγωγής, χάσετε βάρος panera ελέγχους και την ανάλυση κινδύνων, και τις μεταγενέστερες αιτήσεις εξακρίβωσης απώλεια βάρους fmt καταγωγής.

Ακόμη και αν διασφαλίζεται επαρκής προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της γενικής κατάστασης στα κράτη μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα εθνικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών.

Τοεξετάστηκε το καθεστώς εξωτερικής ενωσιακής διαμετακόμισης σε 18 κράτη μέλη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν τη διασφάλιση, την χορήγηση άδειας και τον έλεγχο των πράξεων διαμετακόμισης, καθώς και την επακόλουθη φαγητό μέχρι αργά τυχόν πράξεων που δεν έχουν εκκαθαριστεί συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι έχουν υπολογιστεί, βεβαιωθεί και αποδοθεί δεόντως.

Τα πορίσματα των ελέγχων αφορούσαν κυρίως κανονιστικά ζητήματα, για τα οποία ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα.

Απώλεια Βάρους: Τι θα Συμβεί Μετά;

Τοελέγχθηκε σε εννέα κράτη μέλη η στρατηγική ελέγχου για τους ηλιακούς συλλέκτες. Ο γενικός στόχος του ελέγχου της στρατηγικής ελέγχου για τους ηλιακούς συλλέκτες ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η απώλεια βάρους fmt των συστημάτων και των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόληψη της αποφυγής καταβολής δασμών ADD και CVD 13 που πρέπει να καταβάλλονται για τους ηλιακούς συλλέκτες. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι αρκετά κράτη μέλη παρερμήνευσαν απώλεια βάρους fmt νομικές διατάξεις για τους δασμούς ADD και CVD των κανονισμών για τους ηλιακούς συλλέκτες σε ό,τι αφορά τον όρο «αποστέλλονται από» και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την καταγωγή των εμπορευμάτων, και, ως εκ τούτου, περιόρισαν τεχνητά το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών που αποσκοπεί στην προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ.

Αυτό το σφάλμα είχε οικονομικές συνέπειες για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Εντερικό Μικροβίωμα

Τοτο δεύτερο θέμα που αξιολογήθηκε σε 13 κράτη μέλη ήταν η στρατηγική ελέγχου στον τομέα της δασμολογητέας αξίας. Οι έλεγχοι αφορούσαν την αξιολόγηση της στρατηγικής ελέγχου όσον αφορά τη δασμολογητέα αξία που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη με απώλεια βάρους fmt την αντιμετώπιση του κινδύνου εισαγωγής εμπορευμάτων για τα οποία δηλώνεται χαμηλότερη δασμολογητέα αξία, ιδίως υφασμάτων και υποδημάτων που εισάγονται από την Κίνα, καθώς και με σκοπό να διασφαλιστεί απώλεια βάρους fmt η δηλωθείσα απώλεια βάρους fmt είναι η σωστή.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή των ορθών προφίλ κινδύνου π. Στην πραγματικότητα, παρότι η OLAF και το Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕρ της Επιτροπής ανέπτυξαν το σύστημα καθαρών μέσων τιμών CAP που χρησιμεύει ως δείκτης αναφοράς για τη στόχευση πιθανών αποστολών φορτίων υφασμάτων και υποδημάτων προερχόμενων από την Κίνα για τις να χάσετε βάρος all inclusive δηλώνεται χαμηλότερη δασμολογητέα αξία 14αρκετά κράτη μέλη δεν το χρησιμοποίησαν στην πράξη.

Η ανομοιογενής προσέγγιση όσον αφορά τη δημιουργία προφίλ κινδύνου δεν επέτρεψε στα κράτη μέλη να στοχεύουν, προς έλεγχο, εμπορεύματα για τα οποία είναι πιθανό να δηλώνεται χαμηλότερη δασμολογητέα αξία και είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή των ροών εισαγωγών προς κράτη μέλη που θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικά όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου της δήλωσης χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας.

Ασκήσεις για απώλεια Βάρους Α'

Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαίωσαν ότι απαιτείται ενιαία «τελωνειακή ασπίδα» για την προώθηση και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την εξαγωγή των πορισμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα ελέγχου, η ανάλυση κινδύνου και οι έλεγχοι των απώλεια βάρους fmt βελτιώθηκαν στα κράτη μέλη. Ένα γενικό συμπέρασμα που εξήγαγε η Επιτροπή από τους ελέγχους της στα κράτη μέλη τα τελευταία έτη είναι ότι οι στρατηγικές ελέγχου των κρατών μελών μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο από τους τελωνειακούς ελέγχους κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στους τελωνειακούς ελέγχους μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ωστόσο, οι τελωνειακοί έλεγχοι πριν από ή κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία παραμένουν απαραίτητοι για την αντιμετώπιση της δήλωσης χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας και για τον εντοπισμό νέων τύπων ή μηχανισμών απάτης ή παρατυπιών. Κανονιστικές πτυχές Όταν διαπιστώνονται αδυναμίες ή ελλείψεις στις εθνικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, κατά απώλεια βάρους fmt ελέγχους που διενεργούνται, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις, που κρίνονται απαραίτητες για την εναρμόνιση της βεβαίωσης και της είσπραξης των ΠΙΠ και στα 28 κράτη μέλη, αποτελούν σημαντικό επίτευγμα των ελέγχων της Επιτροπής. Επιπλέον, τα πορίσματα αυτά αποτελούν ουσιαστική πηγή πληροφοριών όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και τον αντίκτυπό τους όσον αφορά τους ΠΙΠ.

Μέτρα ένδικης προστασίας Η ερμηνεία των νομικών διατάξεων και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη δεν συνάδουν πάντοτε με τις απαιτήσεις της Επιτροπής.

Απώλεια Βάρους: Τι θα Συμβεί Μετά; | FREZYDERM

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο φιλικός διακανονισμός, η μόνη δυνατότητα είναι η κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει άρθρο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδοκινήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν οκτώ διαδικασίες επί παραβάσει για τις λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα. Η πλέον προβεβλημένη εξ αυτών είναι η διαδικασία που κινήθηκε κατά του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με τη δήλωση χαμηλότερης απώλεια βάρους fmt αξίας υφασμάτων και υποδημάτων και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τεράστια απώλεια ίδιων πόρων, τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε να αποδώσει.

Οικονομικές πτυχές Για την περίοδο - καταβλήθηκαν στην Επιτροπή συμπληρωματικά ποσά ύψους άνω των  εκατ. Το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας, που καταβλήθηκε από τα κράτη μέλη υπερβαίνει τα  εκατ. Εξέταση μη εισπράξιμων οφειλών που έχουν διαγραφεί Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την απόδοση των ΠΙΠ, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η είσπραξη δεν είναι εφικτή δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν στην Επιτροπή τα μη εισπράξιμα ποσά ΠΙΠ που υπερβαίνουν τα   EUR εκθέσεις διαγραφής 15για τα οποία θεωρούν ότι δεν είναι υπόλογα τα ίδια.

Επακολούθως, η Επιτροπή παρέχει τις παρατηρήσεις της σχετικά με κάθε έκθεση. Για ποσά κάτω από το όριο αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση χωριστής αναφοράς, κατά κανόνα κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή αξιολογούνται δείγματα από αυτές τις περιπτώσεις.

Για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην αξιολόγηση της δυνητικής οικονομικής απώλεια βάρους fmt τους για τα μη εισπράξιμα ποσά ΠΙΠ, η Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο εργασίας — τη λεγόμενη Σύνοψη — με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των εκθέσεων διαγραφής.

Το έγγραφο εργασίας κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής για τους ίδιους πόρους ACOR της 6ης Δεκεμβρίου Την 1η Ιουνίου κοινοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, στην αντίστοιχη επίσημη γλώσσα, η πλέον πρόσφατη αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου της 8ης Μαρτίουστην οποία λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές της ενωσιακής νομοθεσίας και η συναφής νομολογία σχετικά με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονούν για κάθε σχετική περίπτωση δομημένη έκθεση και να τη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μέσω μιας πολύγλωσσης βάσης δεδομένων που ονομάζεται WOMIS Σύστημα διαχείρισης διαγραφών και πληροφοριών. Η βάση δεδομένων WOMIS, επικαιροποιούμενη σε τακτική βάση, καθιστά δυνατή την απώλεια βάρους fmt και ασφαλή διαχείριση των απώλεια βάρους fmt των κρατών μελών.

Απότομη απώλεια βάρους: Τι φταίει; - Καρκίνος - Παθολογία - Υγεία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν την έκθεση και παρέχουν τις παρατηρήσεις τους προς το κράτος μέλος εντός νόμιμης προθεσμίας έξι μηνών. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούν τους λόγους που μπορεί να προβάλλει ένα κράτος μέλος για τους οποίους δεν απέδωσε στην Επιτροπή τους ΠΙΠ που αντιστοιχούν στους μη εισπράξιμους τελωνειακούς δασμούς. Κατά την περίοδοκοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή εκθέσεις διαγραφής, οι οποίες αφορούσαν συνολικό ποσό ύψους   ,19 EUR.

Κατά την ίδια περίοδο 16η Επιτροπή έκρινε ότι για 91 εκθέσεις που αφορούσαν 30  ,72 EUR η απώλεια παραδοσιακών ίδιων πόρων δεν ήταν καταλογιστέα στα κράτη μέλη.

απώλεια βάρους στέψη στέμμα

Σε υποθέσεις, που αφορούσαν 77  ,76 EUR, η Επιτροπή θεώρησε ότι τα ποσά κατέστησαν μη εισπράξιμα για λόγους που μπορούν να καταλογιστούν, τουλάχιστον εν μέρει, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Σε 5 υποθέσεις, η έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή θεωρήθηκε εσφαλμένη ή πρόωρη 3  ,74 EUR. Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσο η απώλεια των ΠΙΠ μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος μέλος, απαιτείται η διενέργεια ενδελεχούς ανάλυσης των στοιχείων της έκθεσης.

Λόγω της ενίοτε χρονοβόρας συγκεκριμένης διαδικασίας, κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της έκθεσης, εξακολουθούσαν να τελούν υπό εξέταση έως εκθέσεις διαγραφής   ,16 EUR που αφορούν τη χρονική περίοδο - Αντιμετώπιση σφαλμάτων βεβαίωσης που συνεπάγονται απώλειες ΠΙΠ Η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στα διοικητικά σφάλματα που διέπραξαν τα κράτη μέλη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ κατά την περίοδο υποθέσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους, εθνικές αποφάσεις επιστροφής ή διαγραφής λόγω διοικητικών σφαλμάτων, εκούσια απόδοση πληρωμών από τα κράτη μέλη λόγω διοικητικών σφαλμάτων για τα οποία αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη ως προς τις απώλειες ΠΙΠ, απορριφθέντα διαγραφέντα μη εισπράξιμα ποσά κάτω των   EUR, κ.

Χάρη στις δραστηριότητες αυτές, κατά την περίοδο απώλεια βάρους fmt κράτη μέλη απέδωσαν 52,9 εκατ.

BIOTRONICS ΕΠΕ - Protec FMT

Επιπλέον, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας ύψους 43,2 εκατ. Οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται μέσω της βάσης δεδομένων OWNRES, η διαχείριση και η συντήρηση της οποίας πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Η βάση OWNRES παρέχει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της είσπραξης πόρων και την προετοιμασία των επιτόπιων ελέγχων της.

Χρησιμοποιείται επίσης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF για διάφορες αναλύσεις και τα παρεχόμενα στοιχεία εκτιμώνται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Καταπολέμηση της απάτης.

Στις αρχές απώλεια βάρους fmt βάση δεδομένων OWNRES περιείχε   υποθέσεις απάτης ή παρατυπίας είτε «ανοικτές» είτε «κλειστές» σε σύγκριση με 90  υποθέσεις στις αρχές του Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ACOR που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίουοι υπηρεσίες της Επιτροπής παρουσίασαν την αναβάθμιση της εφαρμογής OWNRES και το έγγραφο εργασίας σχετικά με τον τρόπο αναφοράς στην εν λόγω βάση των αποτελεσμάτων των μέτρων οικονομικής ανάκτησης που συνδέονται με έρευνες της OLAF.

Δράσεις παρακολούθησης που αφορούσαν προσχωρούντα χάριερο απώλειας βάρους Η Επιτροπή παρέχει στις υποψήφιες χώρες τεχνική υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν τη διοικητική απώλεια βάρους fmt και να θέσουν σε εφαρμογή τα συστήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του κεκτημένου όσον αφορά τους ΠΙΠ κατά την προσχώρηση.

Επίσης, αξιολογεί την ετοιμότητα των υποψήφιων χωρών για τον σκοπό αυτό. Στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή διεξήγαγε το αποστολή παρακολούθησης, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σχετικά με το Μαυροβούνιο. Η εν λόγω αποστολή έρευνας κατέδειξε με σαφήνεια ότι το Μαυροβούνιο χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να προσαρμόσει τις διοικητικές διαδικασίες του και να κινητοποιήσει τους διάφορους παράγοντες που συμμετέχουν στο σύστημα ίδιων πόρων. Σε συνέχεια της διάσκεψης προσχώρησης με τη Σερβία που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίουάνοιξε επίσημα το κεφάλαιο 33 του κοινοτικού κεκτημένου χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές διατάξεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

Σε πρώτο στάδιο, ζητήθηκε από τις αρχές της Σερβίας να συμπληρώσουν ένα περιεκτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με το σύστημα ίδιων απώλεια βάρους fmt ώστε να προσδιοριστούν και να σχεδιαστούν μελλοντικά μέτρα τεχνικής συνδρομής και συνδρομής όσον αφορά την πληροφόρηση στον συγκεκριμένο τομέα.

απώλεια βάρους fmt

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν από το έως το καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι των ΠΙΠ από την Επιτροπή και η συστηματική παρακολούθηση των παρατηρούμενων ελλείψεων εξακολουθούν να είναι απαραίτητα και επαρκή μέσα για τη βελτίωση της είσπραξης των ΠΙΠ και παρέχουν διαβεβαιώσεις για τη δέουσα προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

Οι έλεγχοι εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο για την εναρμόνιση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ΕΕ. Ο οικονομικός αντίκτυπός τους είναι σημαντικός, όπως καταδεικνύεται από το συμπληρωματικό καθαρό ποσό ύψους περίπου  εκατ. EUR που απώλεια βάρους fmt στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο Αυτό, επομένως, παρέχει σημαντικά κίνητρα στα κράτη μέλη για την έγκαιρη και πλήρη απόδοση των ΠΙΠ στον προϋπολογισμό της Απώλεια βάρους fmt.

Πέραν των ανωτέρω, οι έλεγχοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και λογιστικών κανόνων, και, ως εκ τούτου, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, παρέχοντας έναν ισχυρό μηχανισμό για την καταπολέμηση και την πρόληψη της πρόκλησης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων στον τομέα των ΠΙΠ. Το Brexit, ειδικότερα, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για την Τελωνειακή Ένωση και έχει ήδη οδηγήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν σημαντικούς πόρους προκειμένου να προετοιμαστούν για τα διάφορα δυνητικά σενάρια και να λάβουν όλα τα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης όσον αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ.

το napping σας βοηθά να χάσετε βάρος

Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και τάσεις όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύουν επίσης απειλές και ευκαιρίες, καθιστώντας απαραίτητη την εξεύρεση νέων εργαλείων και τη συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών με σκοπό την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων με βάση τον κίνδυνο και τη διασφάλιση της αποδοτικής είσπραξης των τελωνειακών δασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για τους ΠΙΠ έχουν απώλεια βάρους fmt τη μεταξύ τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις επικείμενες προκλήσεις. Θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Τελωνειακής Ένωσης.

Παρόμοια δημοσιεύσεις